ถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้ป่วยรายกรณีกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • เยาวภา ศิริขันธ์ป
  • กันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล
  • วรรค์ธะณา ดลโสภณ

คำสำคัญ:

การถอดบทเรียน, ศูนย์ดูแลผู้ป่วยรายกรณี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนจากการนำเอาการดูแลผู้ป่วยรายกรณีมาใช้ในระบบบริการพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ปี2554-2555 วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย คณะทำงานในศูนย์ฯ สหสาขาวิชาชีพผู้ป่วยและครอบครัวรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหาสะท้อนปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลการวิจัย พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้ามีนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจโครงสร้าง ชัดเจน  มีการเลือกโรคสอดคล้องกับปัญหาสำคัญในพื้นที่ หัวหน้าศูนย์ฯมีวุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูงและมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยรายกรณี มีการอบรมทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องมีการประสานงานในคณะทำงานโดยการประชุมและจัดระบบนิเทศติดตามผู้จัดการรายกรณีมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมากกว่า5ปี นอกจากนี้พบว่า โรงพยาบาลสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านกระบวนการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/คณะทำงานชัดเจน  ประเด็นสำคัญกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กลุ่มโรคที่มีผลลัพธ์ดีเป็นกลุ่มที่ผู้จัดการรายกรณีใช้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงานและมีความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง กลุ่มโรคที่ไม่ก้าวหน้าเกิดจากเครื่องมือไม่ได้รับการยอมรับจากสหสาขาวิชาชีพ  ผู้จัดการรายกรณีขาดความมั่นใจในกระบวนงานการกำหนดตัวชี้วัดทางการพยาบาลการใช้และติดตามCPG/CNPGรวมถึงการประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพ และการนิเทศไม่ต่อเนื่องด้านผลลัพธ์กลุ่มผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตระดับดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับเข้าทำงานได้  ความพึงพอใจของผู้ป่วยอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 20  ระดับมากร้อยละ 40 ที่เหลือระดับปานกลางร้อยละ 40  และครอบครัวพร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับบ้านกลุ่มผู้ให้บริการมีความภาคภูมิใจ พึงพอใจในงาน  มีบทบาทหน้าที่และผลงานชัดเจน ด้านองค์กรระยะเวลานอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาอยู่ในเกณฑ์ ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ฯให้มีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นต่อไป

Downloads