การส่งเสริมโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น: อาหารในท้องถิ่น Promoting Nutritional in pregnant adolescents: Local food

ผู้แต่ง

  • ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์

บทคัดย่อ

โภชนาการขณะตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์  ในแต่ละวันหญิงตั้งครรภ์จำเป็นต้องได้รับพลังงานและสารอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน  ได้แก่  คาร์บอโฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน  วิตามิน  เกลือแร่และน้ำ  ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของตนเองและทารกในครรภ์  โดยพลังงานและสารอาหารต่าง ๆ มาจากอาหารที่หญิงตั้งครรภ์รับประทาน  ซึ่งสารอาหารดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย  และส่งผ่านสารอาหารจากหญิงตั้งครรภ์ไปทางรกสู่ทารกในครรภ์1 ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นร่างกายมีความต้องการสารอาหารที่เพิ่มมากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์การได้รับสารอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ  จะส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโภชนาการที่ดี  มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์  สุขภาพแข็งแรงและทารกในครรภ์เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์  ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 2

ความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารในขณะตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นส่วนใหญ่มาฝากครรภ์ช้า  ทำให้ไม่ได้รับคำแนะนำการดูแลในขณะตั้งครรภ์3 รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น  เช่น  การรับประทานอาหารจานด่วน  อาหารฟาสฟู๊ด  หรือการรับประทานอาหารเพียงเพื่อให้อิ่มเท่านั้น  โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าของสารอาหารที่ได้รับ  บางรายกลัวอ้วนและสูญเสียภาพลักษณ์ในขณะตั้งครรภ์  จึงจำกัดปริมาณอาหาร  ทำให้ได้รับสารอาหารในปริมาณและคุณภาพที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย1,2 อีกทั้งความหลากหลายในเชื้อชาติ  ศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ที่มีความแตกต่างของประเภทอาหารและวิธีการรับประทานอาหาร จะส่งผลต่อภาวะโภชนาการได้เช่นกัน4 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประกอบอาหารประเภทลาบ ก้อย ส้มปลาและปลาจ่อม  รวมถึงการปรุงอาหารจากปลาร้าและมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบๆ อันนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพจาก โรคพยาธิต่าง ๆ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและทารกในครรภ์  ดังนั้นการส่งเสริมด้านโภชนาการขณะตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  จึงมีความสำคัญต่อผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นและทารกในครรภ์

Downloads