การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม : ความเป็นมาและความเชื่อมโยง Action research and partici[atiry action research : Background and connection

ผู้แต่ง

  • เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

บทคัดย่อ

การของการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม มาจากแนวคิดที่ต่างกัน กล่าวคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาจากแนวคิดการวิจัยของฝ่ายเหนือแบบดั้งเดิม (northern tradition) ที่มุ่งพัฒนาระบบ ส่วนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมมาจากแนวคิดของฝ่ายใต้แบบดั้งเดิม (southern tradition) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล หรือองค์กร แม้การวิจัยทั้ง 2 วิธี จะมีรากฐานการคิดเริ่มต้นจากแหล่งที่ต่างกัน แต่วิธีการวิจัยทั้ง 2 วิธี มีคุณลักษณะบางประเด็นเชื่อมโยงกัน ซึ่งในบทนี้ผู้เขียนนำเสนอเรื่อง ความเป็นมาและความเชื่อมโยงของการวิจัยทั้ง 2 ชนิด ดังต่อไปนี้

Downloads