การพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลยาเสพติด

ผู้แต่ง

  • นิภา กิมสูงเนิน

คำสำคัญ:

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด

บทคัดย่อ

ในขณะที่สภาพสังคมกำลังเผชิญกับความรุนแรงจากปัญหาการใช้ยาเสพติดมากขึ้น แต่กลับพบว่ามีบุคลากรพยาบาลเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีพยาบาลวิชาชีพจำนวนมากที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดมีความต้องการเพิ่มพูนความรู้เรื่องยาเสพติดและทักษะการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด องค์การพยาบาลต่างๆในต่างประเทศมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดอย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดว่าควรเป็นหน้าที่ขององค์การพยาบาลระดับชาติและรัฐบาลร่วมมือกันซึ่งการตอบสนองความต้องการของปัญหายาเสพติดในสังคมดังกล่าวข้างต้นจำเป็นที่หน่วยงานพยาบาลที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ตั้งแต่สถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งชาติ สถานบริการบำบัดรักษายาเสพติด และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ต้องมีการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาพยาบาลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการพยาบาลยาเสพติด ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคม ที่ทำให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานแล้วยังเป็นการขยายบทบาทของพยาบาลวิชาชีพให้มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น อันเป็นการเพิ่มคุณค่าและประโยชน์ของวิชาชีพพยาบาลต่อสังคมและประเทศชาติด้วย

Downloads