การรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและข้อมูลที่ได้รับเพื่อการดูแลตนเองหลังเกิดการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการหัตถการหลอดเลือดหัวใจ (Perception about Illness and Information Regarding self Care of Patients with Coronary Artery Disease underwent Coronary Artery Intervention)

Main Article Content

วิลาวัลย์ แก้วอ่อน
วาสนา รวยสูงเนิน

Abstract

บทความ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles