การประยุกต์ใช้แบบแผนสุขภาพในการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบองค์รวม ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ Application of Functional health patterns for Holistic nursing with Evidence-based practices

Main Article Content

ยุทธชัย ไชยสิทธิ์

Abstract

Abstract

This article aims to present nursing care for a client with HIV infection. The functional health patterns of Gordon was use to assess health problems for planning a holistic nursing care by nursing process including assessment, nursing diagnosis, planning, implementation and evaluation. The evidence-based practices were used in nursing care to improve patient outcome. The suggestions from this case study; caring for clients with HIV infection should provide multidisciplinary team by preparing the patients cover all dimensions, continuous patients monitoring and providing patients access to antiretroviral therapy for quality of life in the future.

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยนำแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน

มาใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถวางแผนการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมมิติกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพยาบาลประกอบด้วยการประเมินปัญหา การตั้งข้อวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนการประเมินผลการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย ข้อเสนอแนะจากกรณีศึกษาครั้งนี้คือ การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรเป็นการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมีการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกมิติ การติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การเตรียมผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles