การทดสอบคุณสมบัติของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ Psychometric Properties of the Thai Functional Performance Inventory in Older Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

  • ฐืติกา แสนการุณ
  • อัมพรพรรณ ธีรานุตร
  • วัชรา บุญสวัสดิ์
Keywords: คุณสมบัติของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถในการทำหน้าที่ ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง psychometric properties of the Thai functional performance inventory, functional status, older persons with chronic obstructive pulmonary diseas

Abstract

Descriptive research aiming to translate and test the Thai functional performance inventory (FPI-Th) in older persons with chronic obstructive pulmonary diseases (COPD). FPI-Th was derived from the functional performance inventory [FPI] English version edited by Leidy & Knebel (2010). The translation tool of the International society for pharmacoeconomics and outcomes research (ISPOR.) was also implemented. The reliability and validity of the FPI-Th was then tested in older persons with COPD clinic. Data were subsequently analyzed by descriptive statistics, One-way analysis of variance, Pearson’s correlation coefficient and Cronbach’s alpha coefficient.                                                                                                                                           Results showed that the FPI-Th in older persons with COPD passed the content validity test. The index scores of item objective congruence (IOC) assessed by experts were greater than 0.5 in every item with a total score of 0.96. The  average scores were correlated significantly (p-value <0.01) with the 6 minute walk test (6MWT)(r=0.43) and peak expiratory flow rate (PEFR) (r=0.32), respectively. The validity of inventory analyzed by known group technique was found that the average scores was statistically different in the Thai functional performance inventory in older persons with COPD in severity levels of illness (p-value<0.05). The reliabilities of internal and external consistencies were 0.86 and 0.71 (p-value<0.01), respectively. In recommendation, a higher reliability standard should be established. Therefore, this inventory is suitably applied for the assessment of older persons with COPD took approximately 8-15 minutes.

การวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อแปลและทดสอบคุณสมบัติของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังฉบับภาษาไทย ซึ่งพัฒนามาจากแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับภาษาอังกฤษของ Leidy & Knebel (2010) โดยใช้แนวทางการแปลของ International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)  โดยการทดสอบความตรง และ ความเที่ยง ในกลุ่มผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ผลการศึกษาพบว่าแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ฉบับภาษาไทย มีความตรงตามเนื้อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (IOC) ทุกข้อมากกว่า 0.5  รวมทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.96  ความตรงตามสภาพการณ์พบความสัมพันธ์กับระยะทางเดินในเวลา 6 นาที และค่าความเร็วสูงสุดของลมที่เป่าออก ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.43 และ 0.32 (p-value <0.01) ตามลำดับ  ความตรงตามโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์โดยอาศัยกลุ่ม พบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันในระดับความรุนแรงของโรคที่ต่างกัน (p-value <0.05) ค่าความเที่ยง ได้แก่ ความสอดคล้องภายในเท่ากับ 0.86 ความสอดคล้องภายนอกเท่ากับ 0.71   (p- value <0.01) แบบประเมินนี้มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการประเมินผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย เวลาที่ใช้ในการประเมิน  8-15 นาที

Downloads

Download data is not yet available.