ความหมายและการวัด“ความผาสุกทางจิตวิญญาณ” ในงานด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ: งานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบหลังแผนพัฒนาขององค์การอนามัยโลกปี 2015

Main Article Content

ชินัณ บุญเรืองรัตน์

Abstract

Spiritual Well-being (SWB) in patients’ caring is expected in healthcare including nursing studies; however, the practical definitions have never been officially addressed.


                Objective: To find the researchers’ definitions according to their measurements


                Method: PRISMA guideline was applied in this systematic review collected data from two databases: ScienceDirect and Springer between 2015-2017. The targeted articles with words “Spiritual Well-Being” in their titles were explored and defined the dimensions of spiritual well-being from the researching instruments.


                Results: Totally, 11 articles and 9 spiritual instruments were retrieved. The instruments named SWBs and FACIT-Sp12 were the most used instruments in this studied period. The results indicated that the acceptance of individual faith, meaning of life, spiritual experience and illness coping have been consisted in the instrument dimensions respectively; however, the sense of identity has appeared in only SWBs.


                Discussion and Suggestion: Researchers should select the instruments that match with the studied group. The results of this review could save time as researchers’ guidelines in choosing the proper instruments. Based on these results, the current review retrieved from only two databases and collected from the articles with clearly tittle SWB keyword.  The further review could focus on the researchers’ usage or facilitating of spiritual well-being matching with the original measurement purposes in nursing practices and healthcare studies to frame the meaning and understanding of SWB.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles