ความสุขของกะเทย เกย์ไทย

Main Article Content

พรเทพ แพรขาว

Abstract

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับความสุขของ กะเทย เกย์ โดยใช้เครื่องมือ “ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย” (Thai Happiness Indicators; THI-15) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 0.70 โดยมีกลุ่มตัวอย่างกะเทย เกย์ จำนวน 170 คน แบ่งเป็นกะเทย 57 คน และ เกย์ 113 คน อายุระหว่าง 15 – 50 ปี เก็บข้อมูลระหว่างพฤษภาคม 2553 – มกราคม 2554 ผลการศึกษาพบว่า กะเทย เกย์ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป โดยมีคะแนนความสุขเฉลี่ยที่ 27.91 จะเห็นว่ากะเทย เกย์มีความสุขที่ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป และไม่ได้มีความสุขมากผิดปกติกว่าคนอื่นในสังคม

This study aims to explore the happiness among the kathoey/gay group. The 9Thai Happiness Indicators(THI-15) was the instrument tool used in this study. The reliability of THI-15 is 0.70. Of a total of 170 subjects 57 werekathoeys and 113 were gay individuals. Subjects were aged between 15 to 50 years. Collectionof  data took place between May 2010 and January 2011. Result showed that the kathoey/gay group display the same level of happiness as other people in society.  The average happiness scores were 27.91. These happiness level of kathoey and gay persons are no different to society in general. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles