เปิดประตูสู่การประเมินเอกสารทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission ของสำนักยา

Main Article Content

กฤษดา ลิมปนานนท์

Article Details

How to Cite
1.
ลิมปนานนท์ ก. เปิดประตูสู่การประเมินเอกสารทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission ของสำนักยา. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Oct. 1 [cited 2024 Jul. 23];25(3):75-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/148438
Section
เปิดประตูสู่ อย.