การดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

Main Article Content

กุลชนา ชุ่มคำ

Article Details

How to Cite
1.
ชุ่มคำ ก. การดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Jul. 20];25(2):81-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140373
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย