การจัดการความเสี่ยงของเชื้อดื้อยาในห่วงโซ่อาหาร

Main Article Content

สายันต์ รวดเร็ว

Article Details

How to Cite
1.
รวดเร็ว ส. การจัดการความเสี่ยงของเชื้อดื้อยาในห่วงโซ่อาหาร. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Jun. 24];25(1):12-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140301
Section
หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ