โกรทแฟคเตอร์ (Growth factor) กับความงาม

Main Article Content

วรพล รัตนชื่น

Article Details

How to Cite
1.
รัตนชื่น ว. โกรทแฟคเตอร์ (Growth factor) กับความงาม. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Jun. 25];25(1):9-11. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140298
Section
Review Article