พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและปราสาท พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2560

Main Article Content

ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ ตันติศิรินทร์
สุชา อู่เจริญ
ศรัณยา ชวนิชย์

Article Details

How to Cite
1.
ตันติศิรินทร์ ขต, อู่เจริญ ส, ชวนิชย์ ศ. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและปราสาท พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2560. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Apr. 23];24(3):80-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140291
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย