ตราสัญลักษณ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรไทย "FDA THAI HERB"

Main Article Content

กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

Article Details

How to Cite
1.
สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ก. ตราสัญลักษณ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรไทย "FDA THAI HERB". TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Apr. 20];24(3):71-5. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140278
Section
เปิดประตูสู่ อย.