การติดตามเฝ้าระวังสารออกฤทธิ์ต่อจิตและปราสาทชนิดใหม่ (NPS New Psychoactive Substances) ของประเทศไทย

Main Article Content

ธีระ ชัยพิริยะศักดิ์

Article Details

How to Cite
1.
ชัยพิริยะศักดิ์ ธ. การติดตามเฝ้าระวังสารออกฤทธิ์ต่อจิตและปราสาทชนิดใหม่ (NPS New Psychoactive Substances) ของประเทศไทย. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Jun. 24];24(3):4-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140254
Section
Review Article