มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น

Main Article Content

ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์

Article Details

How to Cite
1.
จาวรุ่งฤทธิ์ ย. มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Jun. 24];24(1):79-82. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140198
Section
มรดกวิชาการ จากรุ่นสู่รุ่น