ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการผลิตอาหาร กลุ่ม SMEs สู่สากล

Main Article Content

ลักษิกา คำศรี

Article Details

How to Cite
1.
คำศรี ล. ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการผลิตอาหาร กลุ่ม SMEs สู่สากล. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Jun. 24];24(1):75-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140195
Section
เปิดประตูสู่ อย.