การเตรียมข้อมูลด้านคุณภาพของวัคซีนไรฝุ่นเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย

Main Article Content

ไพศาล พังจุนันท์
วิชชุดา จริยะพันธุ์

Article Details

How to Cite
1.
พังจุนันท์ ไ, จริยะพันธุ์ ว. การเตรียมข้อมูลด้านคุณภาพของวัคซีนไรฝุ่นเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Jun. 25];24(1):13-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140181
Section
Review Article