วิเคราะห์การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

Main Article Content

เพลิน จำแนกพล

Article Details

How to Cite
1.
จำแนกพล เ. วิเคราะห์การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 Jun. 25];24(1):4-12. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140179
Section
Review Article