มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น

Main Article Content

สุมาลี พรกิจประสาน
พิสชา ลุศนันท์

Article Details

How to Cite
1.
พรกิจประสาน ส, ลุศนันท์ พ. มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 17];23(3):76-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140054
Section
มรดกวิชาการ จากรุ่นสู่รุ่น