บนเส้นทางสู่การเป็นสมาชิก PIC/S ลำดับที่ 49 : ความท้าทายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Thailand-PIC/S Accession: Journey Towards the 49th PIC/S Participating Authority

Main Article Content

สุชาติ จองประเสริฐ

Article Details

How to Cite
1.
จองประเสริฐ ส. บนเส้นทางสู่การเป็นสมาชิก PIC/S ลำดับที่ 49 : ความท้าทายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Thailand-PIC/S Accession: Journey Towards the 49th PIC/S Participating Authority. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 20];23(3):71-5. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140052
Section
เปิดประตูสู่ อย.