การศึกษาแนวทางการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ำตามความตกลงด้านเครื่องมือแพทย์ ในกลุ่มประเทศอาเซียน

Main Article Content

Suhoung Thitisatayakorn
Kornkaew Janthapasa

Article Details

How to Cite
1.
Thitisatayakorn S, Janthapasa K. การศึกษาแนวทางการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ำตามความตกลงด้านเครื่องมือแพทย์ ในกลุ่มประเทศอาเซียน. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 23];23(3):62-70. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140050
Section
รายงานการวิจัย