การศึกษาผลกระทบจากการยกระดับการควบคุมยาแก้หวัดชนิดเม็ดที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม ด้านปริมาณการใช้และการกระทำความผิดกฏหมายในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2552- ปี พ.ศ. 2558

Main Article Content

Morakot Jaroonwattana

Article Details

How to Cite
1.
Jaroonwattana M. การศึกษาผลกระทบจากการยกระดับการควบคุมยาแก้หวัดชนิดเม็ดที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม ด้านปริมาณการใช้และการกระทำความผิดกฏหมายในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2552- ปี พ.ศ. 2558. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 May 20];23(3):52-61. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140045
Section
รายงานการวิจัย