การประเมินรูปแบบการจัดการปัญหาการใช้สเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสมในชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

Main Article Content

Jintana Poonsukserm

Article Details

How to Cite
1.
Poonsukserm J. การประเมินรูปแบบการจัดการปัญหาการใช้สเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสมในชุมชนจังหวัดอุทัยธานี. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 17];23(3):43-51. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140032
Section
รายงานการวิจัย