การศึกษามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

Jukree Kaewkumbong

Article Details

How to Cite
1.
Kaewkumbong J. การศึกษามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ จังหวัดนครราชสีมา. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Apr. 25];23(3):22-3. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140024
Section
รายงานการวิจัย