การประเมินความเสี่ยง anti-A และ anti-B hemagglutinins ของผลิตภัณฑ์ Intravenous Immunoglobulin ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

Main Article Content

Pisarn Pangjunan

Article Details

How to Cite
1.
Pangjunan P. การประเมินความเสี่ยง anti-A และ anti-B hemagglutinins ของผลิตภัณฑ์ Intravenous Immunoglobulin ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 14];23(3):15-21. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140023
Section
รายงานการวิจัย