รู้จักกฎหมาย “อาหารใหม่ (Novel Food)”

Main Article Content

จารุณี อินทรสุข

Article Details

How to Cite
1.
อินทรสุข จ. รู้จักกฎหมาย “อาหารใหม่ (Novel Food)”. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 15];23(3):7-10. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140017
Section
Review Article