ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่มีต่อการใช้ยาโอปิออยส์ลดอาการปวดจากโรคมะเร็ง

Main Article Content

Jirawad Srimongkonkul
Naiyana Pacharapaisarn

Article Details

How to Cite
1.
Srimongkonkul J, Pacharapaisarn N. ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่มีต่อการใช้ยาโอปิออยส์ลดอาการปวดจากโรคมะเร็ง. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 20];23(1):69-77. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139956
Section
รายงานการวิจัย