ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่มีต่อการใช้ยาโอปิออยส์ลดอาการปวดจากโรคมะเร็ง

Main Article Content

Jirawad Srimongkonkul
Naiyana Pacharapaisarn

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย