การพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย และแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติ

Main Article Content

Daranee Pencharoen

Article Details

How to Cite
1.
Pencharoen D. การพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย และแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติ. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 13];23(1):58-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139955
Section
รายงานการวิจัย