การพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย และแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติ

Main Article Content

Daranee Pencharoen

Article Details

How to Cite
1.
Pencharoen D. การพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย และแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 16];23(1):58-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139955
Section
รายงานการวิจัย