การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยนครพนม

Main Article Content

Banjong Polchai

Article Details

How to Cite
1.
Polchai B. การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยนครพนม. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 13];23(1):51-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139954
Section
รายงานการวิจัย