การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ฉลากโภชนาการประกอบการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียน อย.น้อยในจังหวัดตาก

Main Article Content

Kumpee Tanpoomprataed
Aungkana Mountpimpa

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย