การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ฉลากโภชนาการประกอบการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียน อย.น้อยในจังหวัดตาก

Main Article Content

Kumpee Tanpoomprataed
Aungkana Mountpimpa

Article Details

How to Cite
1.
Tanpoomprataed K, Mountpimpa A. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ฉลากโภชนาการประกอบการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียน อย.น้อยในจังหวัดตาก. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Apr. 21];23(1):43-50. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139952
Section
รายงานการวิจัย