การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการล้าง เพื่อกำจัดสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักสด

Main Article Content

Rames Koranee
Pimjai Prangsurang

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย