การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการล้าง เพื่อกำจัดสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักสด

Main Article Content

Rames Koranee
Pimjai Prangsurang

Article Details

How to Cite
1.
Koranee R, Prangsurang P. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการล้าง เพื่อกำจัดสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักสด. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 17];23(1):34-42. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139949
Section
รายงานการวิจัย