การศึกษาปริมาณปรอทในครีมทาหน้าที่จำหน่าย ในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์

Main Article Content

Wisitsak Wuthiadirek
Wachiraporn Pumkaed

Article Details

How to Cite
1.
Wuthiadirek W, Pumkaed W. การศึกษาปริมาณปรอทในครีมทาหน้าที่จำหน่าย ในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 19];23(1):28-33. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139945
Section
รายงานการวิจัย