การเฝ้าระวังน้ำพริกแบบแห้งพร้อมบริโภคที่จำหน่าย ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

Porntip Polprasert
Sasiween Narakorn
Adisorn Sawedwiwad

Article Details

How to Cite
1.
Polprasert P, Narakorn S, Sawedwiwad A. การเฝ้าระวังน้ำพริกแบบแห้งพร้อมบริโภคที่จำหน่าย ในเขตกรุงเทพมหานคร. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 23];23(1):21-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139942
Section
รายงานการวิจัย