การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคที่ใช้เครื่องผสมต้นแบบ

Main Article Content

Malee Jirawongsri
Worada Aumboon

Article Details

How to Cite
1.
Jirawongsri M, Aumboon W. การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคที่ใช้เครื่องผสมต้นแบบ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 14];23(1):14-20. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139941
Section
รายงานการวิจัย