มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น

Main Article Content

ปกรชัย ดีเป็นธรรม
วรวุฒิ เมฆเวียน

Article Details

How to Cite
1.
ดีเป็นธรรม ป, เมฆเวียน ว. มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Apr. 15];22(3):77-80. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139928
Section
มรดกวิชาการ จากรุ่นสู่รุ่น