การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัีติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น (Primary GMP) ของผู้ผลิตอาหารจังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

Wanna Weerapasuk

Article Details

How to Cite
1.
Weerapasuk W. การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัีติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น (Primary GMP) ของผู้ผลิตอาหารจังหวัดกาญจนบุรี. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 13];22(3):61-72. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139925
Section
รายงานการวิจัย