การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัีติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น (Primary GMP) ของผู้ผลิตอาหารจังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

Wanna Weerapasuk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย