การปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ; การควบคุมผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด

Main Article Content

Usanee Wihok
Waranee Bunchuailua

Article Details

How to Cite
1.
Wihok U, Bunchuailua W. การปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ; การควบคุมผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 13];22(3):52-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139924
Section
รายงานการวิจัย