การประเมินเปรียบเทียบผลตรวจวิเคราะห์ค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด : กรณีศึกษาแบบนอกกายและแบบจำลองคอมพิวเตอร์

Main Article Content

Kunaporn Tangjuthachai

Article Details

How to Cite
1.
Tangjuthachai K. การประเมินเปรียบเทียบผลตรวจวิเคราะห์ค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด : กรณีศึกษาแบบนอกกายและแบบจำลองคอมพิวเตอร์. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 19];22(3):44-51. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139922
Section
รายงานการวิจัย