ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

Main Article Content

Prawuth Lakornrach

Article Details

How to Cite
1.
Lakornrach P. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 16];22(3):35-43. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139921
Section
รายงานการวิจัย