ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

Main Article Content

Prawuth Lakornrach

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย