การพัฒนาร้านขายยาแผนปัจจุบันตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

Wanna Weeraphasuk

Article Details

How to Cite
1.
Weeraphasuk W. การพัฒนาร้านขายยาแผนปัจจุบันตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมจังหวัดกาญจนบุรี. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Apr. 23];22(3):27-34. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139920
Section
รายงานการวิจัย