ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2558

Main Article Content

Lertchay Lertwuth

Article Details

How to Cite
1.
Lertwuth L. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2558. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 20];22(3):12-21. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139918
Section
รายงานการวิจัย