เปลี่ยนตัวเองให้สุขภาพดีได้ง่าย แค่ปลายนิ้ว...ด้วย Application

Main Article Content

ภูมิพัฒน์ อรุณากูร

Article Details

How to Cite
1.
อรุณากูร ภ. เปลี่ยนตัวเองให้สุขภาพดีได้ง่าย แค่ปลายนิ้ว. ด้วย Application. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Jun. 20];22(1):73-5. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139394
Section
เปิดประตูสู่ อย.