สรุปการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Products Regulation Beyond ASEAN Community 2015 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ภวัญญา มีมั่งคั่ง

Article Details

How to Cite
1.
มีมั่งคั่ง ภ. สรุปการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Products Regulation Beyond ASEAN Community 2015 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Jun. 26];22(1):4-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139371
Section
Review Article