หลักการที่สำาคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง "ฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ"

Main Article Content

อรเกตน์เก้า พัฒนากุล

Article Details

How to Cite
1.
พัฒนากุล อ. หลักการที่สำาคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง "ฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ". Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 Jul. 22];21(3):80-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139080
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย