การใช้ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร

Main Article Content

วิษณุ เชื้อพันธุ์

Article Details

How to Cite
1.
เชื้อพันธุ์ ว. การใช้ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jun. 20];21(1):83-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138810
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย