สานพลังผู้บริโภคทั่วไทย ร่วมใจแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายร้องเรียน ร้องทุกข์ กับ อย. อย.กับภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Main Article Content

อาทิตย์ พันเดช

Article Details

How to Cite
1.
พันเดช อ. สานพลังผู้บริโภคทั่วไทย ร่วมใจแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายร้องเรียน ร้องทุกข์ กับ อย. อย.กับภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Apr. 23];21(1):76-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138804
Section
เปิดประตูสู่ อย.