ยาวัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ในบริบทสาธารณสุข Biosimilars in the Public Health Context

Main Article Content

สุชาติ จองประเสริฐ

Article Details

How to Cite
1.
จองประเสริฐ ส. ยาวัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ในบริบทสาธารณสุข Biosimilars in the Public Health Context. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jul. 22];21(1):9-14. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138776
Section
Review Article