มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น

Main Article Content

ยุพา เตียงธวัช

Article Details

How to Cite
1.
เตียงธวัช ย. มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jul. 15];20(2):80-1. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138740
Section
มรดกวิชาการ จากรุ่นสู่รุ่น